CLICK TO PREVIEW

Vision Master

   

  • قابلیت های مختلف در کنترل محصول: هم ترازی، روشنایی، کنتراست، مساحت، لبه، طول، زاویه، قطر، شمارش اجسام
  • ایجاد پروژه تا ۳۲ گروه کاری مجزا (۶۴ نقطه بازرسی در هر گروه)
  • مدیریت پارامترها و پروژه ها: پروژه های ذخیره شده با استفاده از نرم افزار  Vision Master را می توان در کامپیوتر ذخیره کرد، و همچنین پروژه های ذخیره شده در کامپیوتر را می توان کپی و در سنسورهای پردازش تصویر ذخیره کرد.
  • عملکرد شبیه ساز کنترل محصول: بسته به نوع تنظیمات تصاویر نتیجه کنترل کیفی محصول را می توان در
    سرورهای FTP ذخیره کرد