CLICK TO PREVIEW

DAQMaster

   

  •  پشتیبانی از چند دستگاه
  • اسکن دستگاه ها
  • فضای کاری گرافیکی ساده
  • مدیریت پروژه
  • تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نمودارها یا جداول داده ها