CLICK TO PREVIEW

TMH Series

   

  • تامین ولتاژ تغذیه و ارتباط با کنترلرهای بیشتر از طریق کانکتورهای توسعه (حداکثر ۳۲ واحد)
  • تتنظیم پارامترها با کامپیوتر (ارتباط USB یا RS485)