CLICK TO PREVIEW

BF5 Series

  • در دو مدل تک و دو نمایشگر
  • نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش مقدار فعلی و مقدار تنظیم شده
  • سرعت پاسخگویی در ۵ حالت: حالت فوق سریع (㎲۵۰)، حالت سریع (㎲۱۵۰)، حالت استاندارد (㎲۵۰۰)،
    حالت فاصله طولانی (ms4)، حالت فاصله بسیار طولانی (ms10)
  • محدوده نمایش: ۴۰۰۰.۰ (حالت استاندارد) , ۹۹۹۹.۰ (حالت فاصله طولانی)
  • قابلیت نمایش معکوس: برای خواندن آسان تر، امکان معکوس نمودن نمایشگرها وجود دارد