نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
11-Isfahan-Exhibition-2021
09-Dubai-Exhibition-2019-2
07-Tabriz-Exhibition-2016
04-Tehran-IEE-Exhibition-2015
03-Tehran-TIIE-Exhibition-2014
01-Tehran-Pack-&-Print-Exhibition-2012